logo.png
הצבעות בסמס ואימייל

מצגת לבוחר

fingerlock

fingerlock

שלום רב.

עמוד זה מתאר כיצד מצביעים.

כבוחר, תשלח אליך הזמנה להצביע, בסמס או באימייל (או בשניהם).

ההזמנה תכלול קישור הצבעה מאובטח, שמזהה אותך באופן אישי.

לחיצה על הקישור תציג בפניך את טופס ההצבעה.

סמן בטופס את הבחירות שלך, ולסיום לחץ על כפתור השליחה.

בזאת סיימת להצביע!

להלן קישורים המתארים את אבטחת המערכת:

מצגת אבטחה

התאמה להנחיות רשמת האגודות השיתופיות

הסרטון מתאר את אופן ההצבעה: