הצבעה ממוחשבת
תנאי שימוש

הגדרות

 • מפעיל - VoteClick
 • מערכת - מערכת ההצבעה הדיגיטלית
 • חשבון - חשבון הצבעות במערכת
 • לקוח - מי שמפעיל ומנהל חשבון הצבעות במערכת VoteClick

מבוא

הואיל והלקוח מעוניין לעשות שימוש במערכת, מוגדרת ההתקשרות בינו לבין המפעיל, באמצעות תנאי השימוש הבאים.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש אלו מחליפים את כל הגרסאות הקודמות של תנאי השימוש.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ב- 20 ביולי 2023.

שינויים במערכת

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את המערכת ו/או המחירים בכל עת, ללא יידוע הלקוח.

המפעיל לא יישא באחריות כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי, בגין כל שינוי במערכת, שינוי במחיר, השעיה או הפסקה של שירותי המערכת.

תנאי תשלום

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, Google Pay או Apple Pay.

למפעיל אין גישה לפרטי כרטיס האשראי של הלקוח, מאחר והתשלום מבוצע ישירות באתר חברת הסליקה Stripe.

המערכת אינה מאפשרת קבלת החזר לאחר ביצוע התשלום.

במקרה של סגירת חשבון עקב חוסר פעילות ממושך, כל יתרת חשבון שיורית תיחשב לחילוט. יתרה זו לא ניתנת להחזר או העברה. אנו ממליצים להשתמש ביתרת החשבון לפני תקופות של חוסר פעילות ממושך.

תכנים המועלים על ידי הלקוח

עיקר המידע, אותו מעלה הלקוח אל חשבון ההצבעות, הוא:

 • פרטי בוחרים, מנהלים ומשקיפים: שמות, כתובות אימייל ומספרי טלפון
 • פרטי הארגון: שם הארגון, לוגו
 • טפסי הצבעה

הלקוח מתחייב, שלא להעלות פרטי בוחרים, שלא נתנו הסכמתם לכך, ולא הסכימו לקבלת הזמנות הצבעה מהמערכת.

הלקוח מתחייב, שלא להגדיר בחשבון מנהלים ו/או משקיפים, שלא נתנו הסכמתם לכך.

הלקוח מתחייב להימנע מפרסום תכנים: בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, המוציאים לשון הרע, המפרים חוקים, האסורים לצפייה ע"י ילדים, הפוגעים בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני, העלולים להטעות צרכן, כאמור בחוקי הגנת הצרכן.

התייחסות המפעיל לתכנים בחשבון הלקוח

המפעיל מתחייב, שלא להעביר את רשימות הבוחרים לצד שלישי, ולהגן על פרטי הבוחרים, כמפורט בהצהרת הפרטיות.

במקרים הבאים מסירה המערכת פרטי בוחרים מהחשבון, תוך יידוע הלקוח:

 1. במקרה שבוחר הסיר עצמו (unsubscribe) מרשימת הבוחרים - לא יוכל הלקוח להשיבו אל רשימת בוחרים (כלשהי) בחשבונו.
 2. כאשר המערכת מזהה כתובות אימייל שגויות ומספרי טלפון שאינם תומכים בסמס, היא מסירה אותם באופן אוטומטי מרשימות הבוחרים.

המפעיל מתחייב לשמור בחשבון את תוצאות ההצבעה ורשימות הבוחרים, למשך שבוע ימים לפחות, מתאריך נעילת ההצבעה, אלא אם מחק הלקוח את הנתונים הללו.

אחריות הלקוח

הלקוח אינו רשאי לפתוח חשבון בשיטות אוטומטיות, אלא באופן ידני בלבד, באמצעות קישור זה.

הלקוח אינו רשאי להשתמש במערכת לכל מטרה לא חוקית או בלתי מורשית, או בניגוד לחוקים כלשהם בתחום השיפוט שלו ו/או של המפעיל, לרבות שליחת הודעות לא רצויות ("ספאם").

הלקוח אחראי באופן בלעדי ומוחלט לכל התכנים המועלים אל חשבונו, ולכל פעילות המתרחשת באמצעות חשבונו, ובכלל זה הפצת הזמנות הצבעה לבוחרים.

הלקוח יישא באחריות באופן בלעדי ומוחלט בכל מחלוקת ו/או בעיה שתתעורר בין בוחר, מנהל, משקיף או צד שלישי לבין המפעיל ו/או הלקוח. המפעיל לא יישא בכל אחריות בכל עניין שבין הלקוח לבין בוחר, מנהל, משקיף או צד שלישי.

במידה ומידע שפרסם הלקוח במערכת, ו/או פעולות שביצע באמצעות המערכת, ו/או הפרה מצידו של תנאי מהתנאים המפורטים בתנאי השימוש, הובילו לתביעה או דרישה כנגד המפעיל, מתחייב הלקוח לשפות את המפעיל בגין כל נזק וכל הוצאה אשר ייגרמו לו עקב כך.

אחריות המפעיל

המפעיל מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת למנוע תקלות ועל מנת לתת שירות רציף. עם זאת, המפעיל אינו מתחייב שהשירות יינתן כסדרו וללא תקלות.

המערכת כוללת גיבויים תקופתיים של מסד הנתונים. עם זאת, המפעיל אינו מתחייב לכך שלא יהיו תקלות, אשר יגרמו לעיוות או מחיקה של נתונים.

המערכת מוצפנת וכוללת אמצעים רבים לאבטחה מפני פריצה. עם זאת, אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני פריצה. לפיכך המפעיל אינו מתחייב לכך שלא יהיו פריצות למערכת, אשר יאפשרו לפורצים גישה למידע שהועלה לחשבון הלקוח ו/או ביצוע פעולות בשם הלקוח.

הלקוח מבין ומסכים לכך, שהמפעיל לא יישא בכל אחריות, חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי הלקוח ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין תוצאה ו/או נזק שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', לרבות, אך לא רק, אובדן רווחים ופגיעה במוניטין (אפילו אם הודיע הלקוח למפעיל על האפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מהסיבות הבאות:

 • רמת השימוש של הלקוח במערכת או חוסר יכולתו לעשות בה שימוש
 • נזקים הנובעים מפריצה או גישה לא מורשית לחשבון הלקוח
 • עיוות או מחיקה של נתונים
 • תקלות כלשהן במערכת
 • הצהרות או התנהלות של כל צד שלישי בשירות, או עניין אחר הקשור לשירות

במקרה שבו הצבעה נפגמה עקב אחת מהסיבות הנ"ל, או מכל סיבה אחרת, יהיה הפיצוי המקסימלי של המפעיל ללקוח, סך התשלום ששילם הלקוח עבור אותה ההצבעה.

תנאים כלליים

השירות ניתן כפי שהוא, ללא הבטחה לשינויים או התאמות לצרכי הלקוח.

למפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יש את הזכות להשעות או לסגור את חשבון הלקוח, ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בשירותי המערכת, מכל סיבה שהיא ובכל עת.

במקרה בו הפר הלקוח את תנאי השימוש ו/או הוראות הדין, וחשבונו הושעה או נסגר על ידי המפעיל, לא יהיה הלקוח זכאי להחזר תשלום.

כשלון המפעיל לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השימוש, לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

מוסכם כי תנאי שימוש אלו ויחסי הצדדים על פיהם, כפופים אך ורק להוראות הדין החל במדינה בה רשום המפעיל (אירלנד). בהתאם לכך, מקום השיפוט בעל סמכות ייחודית לתנאי שימוש אלה יהיה – דבלין, אירלנד.

המצאת מסמכים למפעיל תתבצע בשליחתם לכתובת האימייל, המצויינת בעמוד יצירת הקשר עם המפעיל:

https://voteclick.co.il/p/contact.html

הצהרת הלקוח

הלקוח מצהיר בזאת, כי אינו קטין, וכי הוא בעל כשרות משפטית להשתמש במערכת, ולהתחייב בתנאי השימוש על פי דין.

הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא היטב ובדק את תנאי השימוש הללו, זה וכי עצם קבלת השירות מהמפעיל, מהווה הסכמתו לכל המוגדר בהם, ללא כל סייג.