הצבעה ממוחשבת
מאפיינים

מאפיינים כלליים

חוויית ההצבעה

 • ללא התקנת אפליקציה הסבר
 • הצבעה מווטסאפ, סמס ואימייל ראו כיצד
 • הנגשה לבעלי מוגבלויות הצהרת נגישות
 • התממשקות עם קלפי פיזית
 • שליחה אוטומטית של תזכורות
 • תזכורות אישיות

הגדרות הצבעה

טופס ההצבעה

טופס ההצבעה

 • שילוב לוגו ותמונות בטופס ההצבעה
 • הגדרת שאלות חובה
 • אפשרות לערבוב אפשרויות הבחירה
 • בדיקה שיתופית של טופס ההצבעה
 • שכפול טופס הצבעה

רשימות בוחרים

 • משקלי הצבעה
 • איתור אוטומטי של שגיאות בפרטי הבוחרים
 • איתור אוטומטי של כפילויות בפרטי הבוחרים
 • ריבוי דרכי תקשורת לבוחר
 • העתקת בוחרים בין רשימות
 • תמיכה במספרי טלפון חו"ל

תוצאות ההצבעה

 • משקיפים מידע נוסף
 • צפייה בתוצאות בזמן אמת, במהלך ההצבעה מידע נוסף
 • יומן הצבעה אוטומטי מידע נוסף
 • תוצאות בתצוגה גרפית
 • קבצי תוצאות חתומים דיגיטלית

שליחה אוטומטית של תזכורות למי שעדיין לא הצביע

מערכת ההצבעות שולחת באופן אוטומטי, עד שתי תזכורות למי שעדיין לא הצביע.

תזכורת אחת נשלחת במחצית תקופת ההצבעה, והשניה נשלחת שעתיים לפני תום ההצבעה.

שעון מעורר

תזכורות אישיות

מעבר לתזכורות האוטומטיות, יכול מנהל ההצבעה, לשלוח תזכורות נוספות לבוחרים בודדים.

ערבוב אפשרויות הבחירה

ישנן הצבעות שבהן בוחרים אנשים לתפקיד כלשהו, מתוך רשימה של מועמדים.

במקרים אלה קיים חשש להטייה, הנובעת ממיקום שמות המועמדים ברשימה.

ניתן לקבוע, שרשימת המועמדים תוצג בסדר אקראי בטופס ההצבעה.

קלפים

בדיקה שיתופית של טופס ההצבעה

לא ניתן לשנות את טופס ההצבעה לאחר שהחלה, ולכן חשוב לאתר בו שגיאות מבעוד מועד.

לכל טופס הצבעה, קיים קישור תצוגה מקדימה, שמציג אותו, בדיוק כפי שיראו אותו הבוחרים.

אנו ממליצים לשתף את קישור התצוגה המקדימה עם בודקים נוספים, ולקבל מהם הערות.

חשוב לעשות זאת, לפני שאתם מאשרים את טופס ההצבעה להפצה.

מיקרוסקופ

משקלי הצבעה - למשקים, ובעלי מניות

ישנן הצבעות, שבהן צריך לתת משקל הצבעה גדול מאחד לחלק מהבוחרים.

לדוגמא, בעל מניות בחברה, שמשקל הצבעתו הוא כמספר המניות שיש לו.

מערכת ההצבעות מאפשרת הגדרת משקל הצבעה ייחודי לכל בוחר.

הצבעת דירקטוריון

איתור אוטומטי של שגיאות בפרטי הבוחרים

כאשר מעלים את נתוני המצביעים אל מערכת ההצבעה, מתבצעת בדיקה אוטומטית של כתובות האימייל ומספרי הטלפון.

נתונים שגויים מסוננים אוטומטית והמערכת מתריעה לגביהם.

בהמשך, לאחר תחילת ההצבעה, אם יש כתובות אימייל שהדואר הנשלח אליהן חוזר לשולח, הן נמחקות אוטומטית מרשימת המצביעים, תוך מתן התראה במערכת.

איתור אוטומטי של כפילויות ברשימת הבוחרים

ברירת המחדל של הצבעה ממוחשבת היא שלא להתיר כפילות, של כתובת אימייל או מספר טלפון, ברשימת הבוחרים.

כאשר מערכת ההצבעות מאתרת כפילות, היא מונעת אותה תוך מתן התראה.

מצד שני, ישנה אפשרות להתיר במפורש כפילויות. לדוגמא, על מנת לאפשר הצבעה במקביל לשני בני זוג, החולקים אותה כתובת אימייל.

ריבוי דרכי תקשורת לקול בודד (מתאים למשפחות)

ברשימת הבוחרים, ניתן להגדיר לבוחר בודד, רשימה ארוכה של מספרי טלפון וכתובות אימייל.

בדרך כלל, עושים זאת כאשר הבוחר מייצג משפחה, שיש לה קול אחד בהצבעה.

הראשון מבני המשפחה שיצביע, יחסום את אפשרות ההצבעה לבני המשפחה האחרים.

בנייה מהירה של רשימת בוחרים, על פי הנוכחים באסיפה

ישנן הצבעות שבהן מי שרשאי להצביע הוא רק מי שנוכח באסיפה.

מסך רשימת הבוחרים מאפשר העתקה מהירה של בוחרים, בין רשימות.

באופן זה, תוכלו לבנות במהירות רבה, רשימת בוחרים, שכוללת רק את מי שנוכח באסיפה.

התממשקות עם קלפי פיזית

תיבת הצבעה

ישנם בוחרים עם טלפון "כשר", שלא ניתן להקליק בו על קישורים, ואין להם חשבון אימייל. הם מקבלים הודעת סמס עם קישור לטופס ההצבעה אך אין להם אפשרות להקליק עליו.

הפתרון עבורם הוא העברת הודעת הסמס אל אדם אחר - שכן או בן משפחה - שיש לו סמארטפון, והמשך תהליך ההצבעה דרך המכשיר שלו.

במקביל, ניתן להקים עמדת קלפי, שאליה יגיעו אותם בוחרים. בעמדה יהיה אדם, שיעביר את הזמנת ההצבעה שלהם אל סמארטפון או טאבלט, שממנו הם יוכלו להצביע.